خانه اعتقادی آیا واقعا خدایی وجود دارد؟

آیا واقعا خدایی وجود دارد؟

2 دقیقه خوانده شده
0
0
221

سوال:ازکجامعلوم که خدایی هست؟
موجود الف رو تصور کنین که موجود ب رابه وجود آورده است.و وجود داشتن موجود ب کاملا به الف وابسته است. پس به موجود الف “علت” وبه موجود ب “معلول” گفته میشود.
تسلسل در علت ها چیست؟ اگه خود موجود الف هم وجودش به موجود دیگری وابسته باشد و توسط اون به وجود آمده باشد و این قضیه تا بینهایت به علتی که خودش معلول نباشه، منتهی نشه بهش تسلسل درعلت هاگفته میشود.
مثلااگر یک مسابقه دو بینهایت شرکت کننده داشته باشه وهرکدام ازشرکت کننده ها برای حرکت خود منتظر حرکت نفر بعدی باشند. اصلاچنین مسابقه ای برگذارمیشه؟ معلوم است که نه.
چون همه به هم وابسطه اند و تا نفر بعدی حرکت نکند، نفرقبلی هم حرکت نمیکند. همین معنای تسلسل درعلت است.
اماوقتی که میبینیم همه ی مسابقه های دو برگذارمیشوند میفهمیم که تسلسلی وجودندارد و هیچ کدام ازشرکت کننده ها کاری باحرکت کردن دیگرشرکت کننده ها ندارند‌.اصلامحال است که بی نهایت موجود زنجیره وار‌ به هم وابسته باشند .
به نظرشما آیا درعالم چیزی وجود دارد؟ یانه؟
اگرجوابتان منفی باشد و بگوید هیچ چیزدر عالم وجود ندارد
ازتون میپرسیم آیا خود شما که دارید جواب ما را میدهید آیا وجود دارید یا نه؟
اگرجواب دهیدکه وجود دارم، پس ثابت کردیدکه چیزی درعالم وجود دارد.
واگربگوید من وجود ندارم، میگویم دوتااشکال پیش می آید.
اگرشماوجود نداریدپس چطورحرف میزنیدو وجود خودتون رو انکار میکنید؟
دوم اینکه: اگربگویید که چیزی درعالم نیست.چون هرکسی به وجودخودش یقین دارد،حداقل شما وجودداشتن خودتان راثابت کرده اید.
حالااگرجواب شمابه سوال مامثبت باشه وبگوید: که بله چیزی درعالم هست.
بازماازتون سوال میکنیم که آیااین چیزی که هست چیزدیگری آن را به وجودآورده است.یاخودش خودبه خود به وجود آمده است؟
اگرپاسخ دهیدکه اون چیز روچیزدیگری به وجود آورده است میگوییم خب خوداون چیزدیگر راچه چیزی به وجود آورده است؟
واین سوال تابینهایت ادامه پیدامیکندوتسلسل درعلت هاپیش می آید.
تسلسل هم همانطورکه باعث میشدهیچوقت مسابقه دو شروع نشود. دراینجاهم میگوییم هیچ موجودی به وجودنمی آید.
اماوقتی که میبینیم توی عالم موجودی هست میفهمیم تسلسلی درکارنیست پس سلسله ی موجودات نهایتاً به موجودی میرسد که موجودی دیگرآن رابه وجودنیاورده وآن موجودهمان خداست.
ودرصورتی که بگوید آن چیزخودش به وجودآمده وچیزدیگری آن رابه وجودنیاورده اولاًقبول کردیدکه موجودی وجوددارد.وثانیاًقبول کردیدکه چیزدیگری آن رابه وجودنیاورده است.
وچنین موجودی همان خداست.

منابع برای مطالعه بیشتر:

کلام اسلامی شهیدمطهری

عقایداسلامی مصباح یزدی

اندیشکده ایمان

 • The First Step in Refinement

  How long do you wish to remain in the sleep of negligence, plunged in corruption? Fear God…
 • به همسرتان بگویید که شما دشمن اش نیستید

  اگر درباره موضوعی با همسرتان آرام صحبت می کنید اما او به یکباره از کوره در می رود و صدایش …
 • Knowledge and Faith

  Sometimes you see that one has knowledge of these realities but has no faith. Undertakers …
مطالب بیشتر از این نویسنده مهدی
 • دین در عصر ظهور

  دین در عصر ظهور مشخصات کتاب شماره کتابشناسی ملی : ایران۸۴-۲۸۷۹۵ سرشناسه : فاضل‌لنکرانی محم…
 • چرا در دنیا چند خدا وجود ندارد؟

  سوال: آیا ممکن نیست چند خدا درعالم باشند؟ واجب الوجود یاهمان خدا موجودی است که وجود داشتن …
 • ما اعتقاد داریم که اعتقادات مهم نیست.

  سوال:چرا باید به اعتقادات اهمیت دهیم؟ موجوداتی که قدرت تشخیص دارندکارهایشان رابراساس علم و…
بارگذاری بیشتر در اعتقادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

The First Step in Refinement

How long do you wish to remain in the sleep of negligence, plunged in corruption? Fear God…